VIETNAM

The Nguyen Phuoc Dynasty

GENEALOGY

continued from the previous page.
 Copyright© Christopher Buyers 
1841 - 1847 H.M. [Nguyễn-Phúc Tuyền] Thiệu Trị [Hiến Tổ Chương Hoàng Đế], Emperor of Đai Nam. b. at the Imperial Purple Forbidden City, Huế, 16th June 1807, second son of H.M. [Nguyễn-Phúc Kiểu] Minh Mạng [Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế], Emperor of Dai Nam, by his first wife, H.M. Empress Dowager Hồ Thị Hoa, educ. privately. Granted the personal name of Nguyn-Phúc Đung in adolescence. Assumed the name of Nguyên-Phúc Miên Tông when he reached his majority and invested with the title of Trường Khánh Công. Succeeded on the death of his father, 20th January 1841. Enthroned at the Thái Ḥa Palace, Huế, with the era name of Thiệu Trị, the name of Toàn and the title of Đai Nam Hoàng-Đe, 12th February 1841. Raised to the posthumous title of Hiến Tổ Thiệu Thiên Long Vận Chí Thiện Thuần Hiếu Khoan Minh Duệ Đoán Văn Trị Vũ Công Thánh Triết Thượng Hoàng Đế. m. (first) 1823, Đinh Thị Hạnh, Quí Tần (b. in G̣ Công, 1807; d. at Huế, 1838), alias Triêm, from Trân Hoà, in Gia Định province. m. (second) 1824, H.M. the Grand Empress Dowager (Thái Thượng Hoàng Hậu) Từ Dũ [Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu] [Co-Hang] (b. at Bentré, 20th June 1810; d. at the Imperial Purple Forbidden City, Huế, 22nd May 1901, bur. Xương Thọ Mausoleum, Cư Chánh, Hương Thủy, in Thừa Thiên province), styled Thành Phi 1843, prom. to Quí Phi 1846, Hoàng Thái Hu 1849, T Dũ Thái Hoàng Thái Hậu 1883, and posthumously prom. to Nghi Thiên Tá Thánh T Dũ Bác Huệ Trai Cung Tuệ Đạt Thọ Đức Nhân Công Chương Hoàng Hậu 1901, née Phạm Thị Cô Hằng, niece of his first wife, Đinh Thị Hạnh and daughter of H.E. Phạm Đăng Hưng, Duke of Đức (Đức Quốc Công), sometime Minister for Rites and Customs and Chancellor of Cần Chính Palace, from Tân Ḥa, in Gia Định province. m. (1) Nguyễn Thị Nhận, Lệnh Phi, daughter of H.E. Nguyễn Văn Nhân, Duke of Kinh Môn (Kinh Môn Qun Công). m. (2) Nguyễn Thị Xuyên, Thục Phi (b. 24th July 1808; d. 1885, bur. Dương Xuân Thượng, Thủy Xuân, in Thừa Thiên province), sister of Nguyễn Thị Yên, from Lệ Thủy, in Quảng B́nh. m. (3) Vũ Thị Viện, Lương Phi, daughter of Vũ Thị Viện, from Đoàn Viên, in Hương Trà. m. (4) Nguyễn Thị Huyên, Đức Tần, daughter of Nguyễn Đức Xuyên, Duke of Khoái Châu (Khoái Châu Quận Công), sometime Thái phó. m. (5) Trương Thị Hận, Đoan Tần (b. 16th February 1817; d. 2nd January 1889, bur. Dương Xuân Thượng, Hương Thủy, Thừa Thiên, and transferred to Long Khê, Hương Trà, Thừa Thiên in 1917), daughter of Trương Văn Minh, Marquess Minh Đức (Minh Đức Hầu), sometime V úy. m. (6) Nguyễn Thị Yên, Nhu Tần, from Lệ Thủy, in Quảng B́nh. m. (7) Phan Thị Kháng, Nhàn Tần, daughter of Phan Văn Phụng, from Diên Phước, in Quảng Nam. m. (8) Hoàng Thị Tần, Thuận Tần, daughter of Hoàng Văn Quư, from Tường Vi, in Lệ Thủy. m. (9) Nguyễn Thị Loan, Tiệp Dư. m. (10) Ngô Thị Xuân, Quí Nhân. m. (11) Phan Thị Thục, Tài Nhân. m. (12) Đỗ Thị Trinh, Tài Nhân. m. (13) Trương Thị Thúy, Tài Nhân. m. (14) Nguyễn Thị Phương, Tài Nhân. m. (15) Trương Thị Lương, Tài Nhân. m. (16) Vũ Thị Duyên, Tài Nhân. m. (17) Phan Thị Vị, Tài Nhân. m. (18) Trần Thị Sâm, Tài Nhân. m. (19) Trương Thị Vĩnh, Tài Nhân. m. (20) Nguyễn Thị Kinh, Tài Nhân. m. (21) Nguyễn Thị Khuê, Tài Nhân. m. (22) Nguyễn Duy …, Tài Nhân, daughter of Nguyễn Duy Tân, from Hương Sơn, in Hà Tĩnh. m. (23) Phan Thị Diệu, Tài Nhân. m. (24) Phan Thị …, Tài Nhân, daughter of Phan Bách, from Diên Phúc, in Quảng Nam province, sometime Phó vệ uư hưu trí. m. (25) Nguyễn Thị Huệ, Cung Nhân. m. (26) Hồ Thị Như Ư, Cung Nhân. m. (27) Nguyễn Thị Hương Nhụy, Cung Nhân. m. (28) Mai Thị Triêm, Cung Nhân. m. (29) Bùi Thị Bút, Cung Nhân. m. (30) Nguyễn Vân Thị …, Cung Nhân. m. (31) Nguyễn Thị Thân, Cung Nga. m. (32) Nguyễn Viết Thị …, Cung Nga. m. (33) Nguyễn Thị Lệ. m. (34) Nguyễn Đức Thị Huyên. He d. at the Imperial Purple Forbidden City, Huế, 4th November 1847 (bur. Xương Lăng Mausoleum, Thuận Đạo, Hương Thủy, in Thừa Thiên province), having had issue, twenty-nine sons and thirty-five (or thirty-six?) daughters:  Copyright© Christopher Buyers
 Copyright© Christopher Buyers  
continued on the next page.
 Copyright© Christopher Buyers  
VIETNAM 1 VIETNAM 2 VIETNAM 3 VIETNAM 4
VIETNAM 5 VIETNAM 6 VIETNAM 8 VIETNAM 9
VIETNAM 10 ORDERS TITLES HOME
 Copyright© Christopher Buyers  
I would be grateful to hear from anyone who may have changes, corrections or additions to contribute. Please contact me at:
  Copyright© Christopher Buyers
CONTACT

Copyright© Christopher Buyers, January 2002 - August 2010


4dw.net

ig stories

Free hosting Dreamwater Free Web Space - 4dw.net, space and traffic for all users
Áåñïëạ̀íûé ơîṇ̃èíă 4dw.net - ựî ́åṇ̃î è ̣đàôèê äëÿ âñåơ ïîëüçîâạ̀åëåé.  Ó íàñ đàḉåùà₫̣ñÿ ́íîæåṇ̃âî ñàẹ́îâ ôèđ́, äî́àøíèơ ṇ̃đàíèö è îíëàéí ́àăàçèíîâ