VIETNAM

The Nguyen Phuoc Dynasty

GENEALOGY

Nguyễn Bắc, Duke of Dinh [Đức Định Quốc Công

(b. at Hoa-Lư, 924 AD; k. on the banks of the Chanh, 10th September 979 AD)
I
Nguyễn Đê [Đô Hiệu Kiểm]
(eldest of two sons)
I
Nguyễn Viễn [Tả Tướng Quốc]
(second of three sons)
I
Nguyễn Phụng [Tả Đô Đốc]
(k. in battle with the Cham King Chế Bồng Nga, 1150)
I
Nguyễn Non [Hoài Đạo Hién Vũ Vương]
(d. 1229 AD)
I
Nguyễn Thế Tứ [Đô Hiệu Kiểm]
(eldest of five sons)
I
Nguyễn Nạp Ḥa [B́nh Nam Đại Tướng Quân]
(eldest of two sons)
(d. 4th March 1377)
I
Nguyễn Công Luật [Hữu Hiệu Điểm]
(k. by Hồ Qúy Ly, 1388)
I
Nguyễn Minh Du [Du Cần Công]
(youngest of three sons)
(d. 1390)
I
Nguyễn Ưng Long [Phi Khánh]
(with whom we treat)
 
Nguyễn Ưng Long [Phi Khánh], third and youngest son of Nguyễn Minh Du, educ. privately. m. Princess Tran Thị Thai, of the Tran Dynasty). Captured by the Ming Chinese invaders and taken prisoner to China. He had issue, by the Tran princess, an only son:
Copyright© Christopher Buyers Copyright© Christopher Buyers Copyright© Christopher Buyers
1558 – 1613 [Nguyễn Hoàng] Chúa Tiên, King of Thuan Hoa and Thuan Quảng-Nam [Thái Tổ Gia Dũ Thái Hoàng Đế]. b. 26th September 1525, second son of Nguyễn Kim, Duke of Hung [Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế], Viceroy of Dai Viet, by Nguyễn Thị Mai [Triệu Tổ Tĩnh Hoàng-hậu], educ. privately. Granted the title of Hạ Khê Hầu (Marquess of Hạ Khê)1545. Governor of the provinces of Thuận Hóa from 1558, and of Quảng Nam from 1570. Established his capital at Dinh Cat (Quảng-Tri). Granted the title of Mon Công (Prince of Mon), and later promoted to Đoan Quận Công (Duke of Đoan) and given the name Chúa Tiên 1558. Appointed Thái phó (Grand Master) by Emperor Lê Thế Tông 1573. Prom. to Trung Quân Đô đốc phủ, Tả Đô đốc Chưởng phủ sự and Thái uư (General), together with the title of Đoan Quốc Công 1593. Consolidated his rule in the south, established his independence, and assumed the title of Hữu Vương (King) in 1600. Established his capital at Phú Xuân. Raised to the posthumous titles of Cần Nghĩa Đạt Lư Hiển Ứng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dũ Vương 1613, prom. to Liệt Tổ Triệu Cơ Thùy Thống Khâm Minh Cung Ư Cần Nghĩa Đạt Lư Hiển Ứng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dũ Thái Vương 1744, and finally to Triệu Cơ Thủy Thống Khâm Ming Cung Ư Cần Nghĩa Đạt Lư Hiển Ứng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dũ Thái Hoàng Đế together with the temple name of Thái T by Emperor Gia Long in 1806. m. Thái Tổ Gia Dũ Hoàng Hậu (d. on the 16th day of the 5th month, of an unknown year, bur. Vĩnh Cơ, Hài Cát, Hương Trà, in Thừa Thiên province), a lady from another branch of the Nguyễn family, raised to the posthumous title of Từ Lương Quang Thục Ư Phi 1744, and prom. to Từ Lương Quang Thục Minh Đức Ư Cung Gia Dũ Hoàng Hậu1806. He d. at Phú Xuân, 21st May 1613 (bur. Trường Cơ Mausolum, La Khê, Hương Trà, in Thừa Thiên province), having had issue, ten sons and two daughters, including:
Copyright© Christopher Buyers
1613 - 1635 H.H. [Nguyễn-Phúc Nguyễn] Chua Phat, Duke of Nhon, Viceroy of Dai Viet [Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Đế]. b. 16th August 1563, sixth son of [Nguyễn Hoang] Chua Tien, King of Thuan Hoa and Thuan Quảng-Nam [Thai-To Gia-du Thai Hoàng Đế], by his wife, Thái Tổ Gia Dũ Hoàng Hậu, educ. privately. C-in-C of the Navy, infantry, barracks and bastions, during his father’s reign. Succeeded on the death of his father, 21st May 1613. Assumed the title of Thụy Quận Công (Duke of Thuy) on his succession with the appelation Chúa Săi. Pledged his allegiance to the Lê Emperor and eschewed the title of Vương (King), but refused to acknowledge the power or rule of the Trịnh Lords. Raised to the title of Chư Dinh kiêm Tổng Nội Ngoại B́nh Chương Quân Quốc Trọng sự Thái bảo Thụy Thuận Hóa (Lord Protector). Permitted the Jesuits to establish a mission at Đà Nẵng in 1615. Employed Portuguese soldiers to train his troops. Refused to pay tribute to the Trinh in 1624 and defeated a Trinh invasion in 1633. Removed his capital from Dinh Cat (Quảng-Tri) to Phúc Yen (Huế) in 1626. Assumed the title of Nhon Quốc Công and the appellation of Chúa Phat 1627. Entered into Treaty relations with the VOC in 1651. Raised to posthumous regal rank with the titles Đại Đô Thống Trấn Nam Phương Tổng Quốc Chính Dực Thiện Tuy Du Thụy Dương Vương 1635, prom. to Tuyên Tổ Hiển Mô Quang Liệt Ơn Cung Minh Duệ Dực Thiện Tuy Du Hiếu Văn Vương 1744, and finally to Imperial rank as Hiển Mô Quang Liệt Ơn Cung Minh Duệ Dực Thiện Tuy Du Hiếu Văn Hoàng Đế together with the temple name of Hy Tông by Emperor Gia Long in 1806. m. Empress Hy Tông Hiếu Văn (Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Hậu) (b. at Nghi-durong, Hai-durong province, 1577; d. 12th December 1630, bur. Vĩnh Diễn Mausoleum, Chiêm Sơn, Duy Xuyên, in Quảng Nam province), raised to the posthumous title of Huy Cung Từ Thận Thuận Phi 1630, and prom. to Imperial rank as Huy Cung Từ Thận Ơn Thục Thuận Trang Hiếu Văn Hoàng Hậu by Emperor Gia Long in 1806, née Nguyễn Thị Giai, daughter of Mạc Kính Điển, later Nguyễn, Khiêm Vương. He d. 19th November 1635 (bur. Trường Diễn Mausoleum, Hải Cát, Hương Trà, in Thừa Thiên province), having had issue, eleven sons and four daughters, including: Copyright© Christopher Buyers
Copyright© Christopher Buyers 
1635 - 1648 H.H. [Nguyễn-Phúc Lan] Chua Thuong, Duke of Nhan, Viceroy of Dai Viet [Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng Đế]. b. 13th August 1601, second son of Chua Phat, Duke of Nhon, Viceroy of Dai Viet, by his wife, Empress Hy Tông Hiếu Văn Nguyễn Thị Giai, educ. privately. Styled Nhân Lộc Hầu (Marquis of Nhân Lộc) ca. 1617. Appointed as Heir Apparent, with the title of Thế tử, on the death of his elder brother, 1631. Succeeded on the death of his father, assuming the title of Công thượng Vương, 1635. Assumed the title of Tiết Chế Thủy Bộ Chu Dinh kiêm Tổng B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Thái bảo Nhân Quận Công (Duke of Nhan) with the appellation of Chúa thượng. Raised to the posthumous titles of Đại Nguyên Soái Thống Suất Thuận Hóa - Quảng Nam Đẳng Xứ Chưởng Quốc Chinh Uy Đoán Thần Vũ Nhân Chiêu Vương 1648, raised to the title of Thần Tổ Thừa Cơ Toàn Thống Cương Minh Hùng Nghị Uy Đoán Anh Vũ Hiếu Chiêu Vương 1744, and finally to Imperial rank as Thần Tông Thừa Cơ Toàn Thống Quân Minh Hùng Nghị Uy Đoán Anh Vũ Hiếu Chiêu Hoàng Đế with the temple name of Thần Tông by Emperor Gia Long in 1806. m. Thần Tông Hiếu Chiêu Đoàn Hoàng Hậu (b. 1601; d. 14th June 1661, bur. Vĩnh Diễn Mausoleum, Chiêm Sơn, Duy Xuyên, in Quảng Nam province), styled Quư Phi after her marriage, and prom. to the posthumous title of Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng Hậu, née Đoan Thị Ngọc Phi, daughter of Đoàn Công Nhạn, Thạch Quận Công, from Diên Phước, in Quảng Nam province. He d. at Tam Giang, following a serious illness, 19th March 1648 (bur. An Bằng, Hương Trà, in Thừa Thiên province), having had issue, three sons and one daughter:
Copyright© Christopher Buyers 
1648 - 1687 H.H. [Nguyễn Phúc Tần] Chúa Hiền, Duke of Duong, Viceroy of Dai Viet [Thái Tông] [Nghị Tổ Tuyên Uy Kiến Vũ Anh Minh Trang Chính Thánh Đức Thần Công Hiếu Triết Ḥang Đế]. b. 18th July 1620, second son of H.H.Chua Thuong, Duke of Nhan, Viceroy of Dai Viet, by his wife, Thần Tông Hiếu Chiêu Đoàn Hoàng Hậu, educ. privately. Appointed as Heir Apparent and granted the title of Dũng Lễ Hầu (Marquis of Dung-Le) by his father before 1644. Succeeded on his death, 19th March 1648. Assumed the title of Tiết Chế Thủy Bộ Chư Dinh kiêm Tổng Nội Ngoại B́nh Chương Quân Quốc Trọng sự Thái bảo Dũng Quận Công (Duke of Dũng) with the appellation of Chúa Hiền. Successfully repulsed a Naval attck by the Dutch in 1644. Annexed the remaining provinces of the principality of Champa. Raised to the posthumous regal title of Đại Nguyên Súy Tổng Quốc Chính Công Cao Đức Hậu Dũng Triết Vương 1687, prom. to Nghị Tổ Tuyên Uy Kiến Vũ Anh Minh Trang Chính Thánh Đức Thần Công Hiếu Triết Vương in 1744, and finally to Imperial rank as Nghị Tổ Tuyên Uy Kiến Vũ Anh Minh Trang Chính Thánh Đức Thần Công Hiếu Triết Ḥang Đế with the temple name of Thái Tông in 1806. m. (first) Chiêu Thánh Hoàng Hậu (b. 26th April 1625; d. 26th December 1684, bur. Vĩnh Hưng Mausoleum, An Ninh Thượng, Hương Trà, in Thừa Thiên province), née Châu Thị Viên. m. (second) Huệ Thánh Hoàng Hậu (d. on the 21st day, of the 3rd month, of an unknown year, bur. Quảng Hưng Mausoleum, Đ́nh Môn, Hương Trà, in Thừa Thiên province), née Tống Thị Đôi, daughter of Duke (Quận Công) Tống Phúc Khang, sometime Thiếu phó (Royal Tutor), from Tong-son, in Thanh-hoa province. He d. at Huế, 30th April 1687 (bur. Trurong-hung, Hải Cát, Hương Trà, Thừa Thiên province), having had issue, forty six children, including:
Copyright© Christopher Buyers 
1687 - 1691 H.H. [Nguyễn Phúc Thái] Chua Nghia, Duke of Hoang, Viceroy of Dai Viet [Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Đế] [Trurong-mau] b. 13th January 1650, second son of H.H. Chua Hien, Duke of Duong, Viceroy of Dai Viet, by his wife, Hieu-Triet Tong Hoang Hau, educ. privately. Appointed as Heir Apparent and granted the title of Hoang-Tu Hầu (Marquis of Hoang-An) after the death of his elder brother. Succeeded on the death of his father, 30th April 1687. Assumed the title of Tiết Chế Thủy Bộ Chư Dinh Kiêm Tổng Nội Ngoại B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Thái phó Hoằng Quốc Công (Duke of Hoang) with the appellation of Chúa Nghĩa. Constructed the Purple Forbidden City at Phu-Xuan in Huế. Quelled rebellions led by Chinese immigrants in the South. Raised to the posthumous rank of King with the title of Đại Nguyên Soái Tổng Quốc Chính Thiệu Hưu Toản Nghiệp Hoằng Nghĩa Vương, prom. to Thiệu Hưu Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Từ Tường Hiếu Nghĩa Vương 1744, and finally prom. to Imperial rank as Thiệu Hư Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Ôn Huệ Từ Tường Hiếu Nghĩa Hoàng Đế with the temple name of Anh Tông by Emperor Gia Long in 1806. m. Empress Anh Tông Hiếu Nhĩa (b. 1653; d. 23rd April 1696, bur. Vinh-mau Mausoleum, Định Môn, Hương Trà, in Thưà Thiên province), raised to the posthumous title of Từ Tiết Tĩnh Thục Hiến Phi, and prom. to Tù Tiết Tĩnh Thục Tuệ Mẫn Hiến Thuận Hiếu Nghĩa Hoàng Hậu with the temple name of Vĩnh Mậu by Emperor Gia Long in 1806, née Tống Thị Lĩnh, daughter of Tống Phúc Vinh, Thiếu-phó Quận công, from Tống Sơn, in Thanh Hóa province. He d. suddenly at Phú Xuân, Huế, 7th February 1691 (bur. Trường Mậu Mausoleum, Định Môn, Hương Trà, in Thưà Thiên province), having had issue, eight sons and four daughters, including:
Copyright© Christopher Buyers
continued on the next page.
Copyright© Christopher Buyers 
VIETNAM 1 VIETNAM 3 VIETNAM 4 VIETNAM 5
VIETNAM 6 VIETNAM 7 VIETNAM 8 VIETNAM 9
VIETNAM 10 ORDERS TITLES HOME
Copyright© Christopher Buyers 
I would be grateful to hear from anyone who may have changes, corrections or additions to contribute. Please contact me at:
 Copyright© Christopher Buyers
CONTACT

Copyright© Christopher Buyers, January 2002 - August 2010


4dw.netFree hosting Dreamwater Free Web Space - 4dw.net, space and traffic for all users
Áåñïëạ̀íûé ơîṇ̃èíă 4dw.net - ựî ́åṇ̃î è ̣đàôèê äëÿ âñåơ ïîëüçîâạ̀åëåé.  Ó íàñ đàḉåùà₫̣ñÿ ́íîæåṇ̃âî ñàẹ́îâ ôèđ́, äî́àøíèơ ṇ̃đàíèö è îíëàéí ́àăàçèíîâ